วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2553

บทที่1 เทคโนโลยีสารสนเทศ ด.ช.ธีรภัทร แสงอภัย ม.1/4 เลขที่ 14

บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในชีวิตประจำวันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การกดเงิน เป้นต้น
ความหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ(Information Technology)เทคโนโลยีหมายถึงการประยุกเอาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เช่น การสื่อสารเป็นต้น สารสนเทศหมายถึงเป็นขอมูลที่ผ่านการประมวลผลและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามาเกี่ยวข้องต่อชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น
การบันทึกข้อมูลเป็นการนำเสนอเข้าสู่ระบบเพื่อใช้ในการประมวลผล
การประมวลผลเป็นการนำข้อมูลที่รวบรวมจากอุปกรณ์รับข้อมูลและจากสื่อเก็บข้อมูลต่างๆ
การแสดงผลเป็นการนำผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลไปแสดงยังไปยังอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แสดงผล
การสื่อสารและเครือข่ายเป็นการส่งข้อมูลและสารสนเทศจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
องประกอบของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
ฮาร์แวหมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณืต่อพ่วง
ซอฟแวร์หรือโปรแกรมเป็นชุดคำสั่งเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์และฮาร์แวทำงาน
ข้อมูลเป็นอุปกรณ์เพื่อใช้ในการประมวลผลให้ได้สารสนเทศในการตัดสินใจ
การสื่อสารเป็นการเชื่อมคอมพิวเตอร์และการสื่อสารแลกเปลี่ยนโปรแกรมข้อมูล
กระบวนการทำงานเป็นกฎหรือข้อปฏิบัติคำแนะนำในการใช้โปรแกรมฮาร์แวร์และการทำงานกับข้อมูล
บุคลากรเป็นบุคคลที่จัดการให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทสในชีวิต
ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งานในองค์การอย่างแพร่หลาย
การทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันการทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย
การให้บริการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์รัฐบาลมีนโยบายที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริการแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดการบริหารงานที่เป็นรับบาลอิเล็กทรอนิกส์และปัจจุบันหน่วยงานจำนวนมากได้รับบริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การชำละภาษีออน
ไลน์
การเรียนการสอนองคืการทางการศึกษาก้ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยงานอย่างกว้างขวาง เช่นการนำเสนองาน
การอ่านหนังสื่อดิจิทัลการค้นคว้าข้อมูลจากห้องสมุดซึ้งปัจจุบันห้องสมุดได้มีการเปลี่ยนข้อมูลเอกสารให้สามารถจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของข้อมูลดิจิทัล
การค้นหาตำแหน่งระบบ GPS เป็นระบบที่ใช้วิเคราะห์และระบุตำแหน่งของคน สัตว์ สิ่งของ โดยระบบดาวเทียม
คอมพิวเตอร์เพื่อความบันเทิงคอมพิวเตอสามารถนำมาใช้สรางความบันเทิงได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการดูหนัง ฟังเพลง ร้องคาราโอเกะหรือเล่นเกมส์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น